Coronavirus - overzicht steunmaatregelen (UPDATE DATA)

Corona

Coronavirus -  overzicht steunmaatregelen                    

Er zijn van overheidswege een heel aantal economische maatregelen waarvan je gebruik kan maken. We geven in dit artikel graag een update van alle belangrijke steunmaatregelen die voor jou interessant kunnen zijn.

Hou er rekening mee dat er constant nieuwe voorwaarden en maatregelen doorsijpelen, daarom werken we met diverse links zodat je via die kanalen op de hoogte kan worden gehouden!

We vragen je om de steunmaatregelen, die voor jou van toepassing zijn, zoveel mogelijk zelf aan te vragen via de vermelde link.

Zo komt dit onmiddellijk en rechtstreeks bij de bevoegde dienst terecht. We vragen je wel om ons op de hoogte te houden van de acties die je rechtstreeks onderneemt of ondernomen hebt.

Mocht dit niet lukken kan je uiteraard contact opnemen met ons!

 

Overbruggingsrecht:

Wat?

Alle zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge het coronavirus, kunnen een financiële uitkering ontvangen via hun sociaal verzekeringsfonds.

Voor wie?  

Alle zelfstandigen in hoofdberoep (éénmanszaken, werkende vennoten en bedrijfsleiders) en meewerkende echtgenoten, die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus, kunnen een financiële uitkering via het overbruggingsrecht ontvangen.

(Ook zij die na 1 januari 2020 startten, of vroeger zelfstandige in bijberoep waren of zelfstandigen die nog onbetaalde bijdragen hebben.)

De zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn. Dan is er recht op de volledige premie.

Er is ook een half overbruggingsrecht mogelijk voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden met een jaarlijks inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77.

Opgelet: Voor starters in bijberoep is er geen overbruggingsrecht mogelijk.

Als bedrijfsleider dient de bezoldiging (en eventuele VAA) niet stopgezet te worden om hier recht op te hebben.

Je hebt recht op een uitkering voor de maanden maart t.e.m. augustus op voorwaarde dat je:

 • Ofwel in een sector werkt die rechtstreeks door de overheid verplicht is te sluiten, zoals de horeca (t.e.m. 7 juni 2020), de culturele of evenementensector.
  Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is.
  Voorbeeld: een restaurant dat zijn verbuikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt ook in aanmerking.

 • Ofwel actief bent in de bouwsector. De bouwsector wordt voor de toekenning van het overbruggingsrecht tot de maand mei beschouwd als een sector die verplicht moet sluiten. Zelfstandigen uit de bouwsector hebben als gevolg van deze interpretatie automatisch recht op een uitkering overbruggingsrecht voor de maanden maart t.e.m. mei - voor zover zij ook aan de andere voorwaarden voldoen voor de toekenning van het overbruggingsrecht.
  Het gaat om bedrijven die activiteiten uitoefenen die vallen onder het paritair comité van het bouwbedrijf (PC124) + elektriciens.
 • Niet verplicht dient te sluiten maar door het coronavirus uit eigen beweging je activiteiten minstens zeven opeenvolgende (kalender) dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).

Tijdens de onderbreking mogen enkel beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, spoedgevallen en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails uitgevoerd worden.

Hoeveel?

Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast). Het begrip 'gezinslast' wordt hier gezien als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. 

Het 'halve overbruggingsrecht' voor bijberoepers en gepensioneerden bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast.

Het begrip 'gezinslast' wordt hier gezien als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering.  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.

Deze inkomsten zijn belastbaar als vervangingsinkomen. Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen. Het vervangingsinkomen is niet onderworpen aan sociale bijdragen.

Hoe aanvragen?

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 31 augustus. Indien je reeds een aanvraag hebt gedaan voor de maanden maart en april wordt het overbruggingsrecht stilzwijgend verlengd voor de maand mei.

Voor de maanden juni tem augustus dient er steeds een nieuwe aanvraag te gebeuren.

Dit dien je aan te vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds:

Wanneer aanvragen?

Voor de maand maart dient de aanvraag ten laatste tegen 30/09 te gebeuren, voor de maanden april en mei ten laatste tegen 31/12.
Wanneer je jouw uitkering snel wenst te krijgen doe je dit best zo snel mogelijk.

Relance-uitkering voor zelfstandigen

Wat?

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid een extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun heropstart kan ondersteunen: de relance-uitkering. Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni t.e.m. oktober.

Voor wie?

Jouw zaak was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of jouw activiteit was op dat moment nog verboden.  De lijst met activiteiten en bijhorende NACE-codes waarvoor de sluiting verplicht was, vind je hier.

Je wordt na de heropening nog geconfronteerd met beperkingen die leiden tot omzetverlies en jouw omzet of bestellingen daalden tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10%  t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

 • Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten
 • De zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn.

Was jouw zaak op 1 juni 2020 nog verplicht gesloten of was jouw activiteit verboden? Vraag dan het overbruggingsrecht aan want je hebt er automatisch recht op.

Je mag deze uitkering combineren met de hervatte uitoefening van jouw zelfstandige activiteit.

Opgelet: De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Hoeveel?

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag kan je doen via jouw sociaal verzekeringsfonds:

De aanvraag moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend.
 

Hinderpremie:

Wat?

De Vlaamse overheid voorziet een premie voor bedrijven met een fysieke inrichting (excl. afhaal) die verplicht volledig moeten sluiten.

Via de ‘Vlaio’-website kan je verdere info en vragen terugvinden.

Voor wie?

Ondernemingen met een fysieke inrichting (bijvb. winkel, showroom,…) in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend.

Deze premie is voor zelfstandigen in hoofdberoep (en zelfstandigen die gebruik maken van artikel 37) en zelfstandigen in bijberoep die bijdragen moeten betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor vennootschappen speelt het statuut als zelfstandige of de hoogte van de sociale bijdragen geen rol. Dus ook gepensioneerden en zelfstandigen in bijberoep met lagere sociale bijdragen komen hiervoor in aanmerking.

Hoeveel?

De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro.

Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Indien deze onderneming evenwel meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Voor de sluitingsperiode na 5 april 2020 ontvangt de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

De sluitingspremie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

 Deze premie is vrijgesteld van belastingen.

 De hinderpremie mag aangevraagd worden in combinatie met het overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen?

Dit kan enkel online aangevraagd worden via Vlaio. Vanaf vrijdag 27 maart staat de aanvraaglink open voor iedereen via www.vlaio.be/coronahinderpremie .

Je dient aan te melden met jouw elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel. Indien je geen eID-kaartlezer hebt kan je dit ook via de ‘Itsme’-app doen. Dan dien je eerst een ‘Itsme’-account aan te maken via jouw bank (enkel voor Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC ) en volgende stappen te volgen: https://www.itsme.be/get-started/bank

Na aanmelding, kan je je aanvraag starten. Je doorloopt 4 schermen. De aanvraag is heel eenvoudig en kan je gerust zélf doen.

Start hier je aanvraag

Wanneer aanvragen?

Je hebt tijd tot en met 13 juni 2020 om je aanvraag in te dienen.

 

Compensatiepremie:

Voor wie?

Deze premie is voor ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten maar een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden. Hiervoor wordt gekeken naar de behaalde omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020. Deze omzet dien je te vergelijken met de omzet uit dezelfde periode van 2019.

Dien je wel verplicht te sluiten kom je in aanmerking voor de hinderpremie. De hinderpremie kan je NIET combineren met deze compensatiepremie.

Deze omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Er wordt duidelijk gesteld dat deze omzetdaling NIET het gevolg mag zijn van uitgestelde facturatie.

Opgelet: VLAIO kan daarna tot 5 jaar na datum de aangifte controleren op basis van administratieve en boekhoudkundige gegevens. Indien blijkt dat de premie onterecht was uitgekeerd, zal ze teruggevorderd worden.

Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van de volgende categorieën vallen:

Ø    Ondernemingen met als hoofdactiviteit volgens de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), zie ook deze lijst met Nacebelcodes:

o   de eventsector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;

o   de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;

o   de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;

o   de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

Ø    Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie. In dit geval hoeft er geen omzetdaling van 60% aangetoond te worden.

Ø    Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten, maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In dit geval dien je te motiveren over welke coronamaatregel het precies gaat (bijvb.: ‘social distancing’) + hoe deze regel er voor zorgt dat jouw activiteit niet normaal kan uitgeoefend worden.

Volgende ondernemingen worden uitgesloten: holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren en managementvennootschappen.

Hoeveel?

De éénmalige compensatiepremie bedraagt:

·         Voor vennootschappen: steeds 3.000 euro (ongeacht of je zelfstandige in hoofd- of bijberoep bent)

·         Voor eenmanszaken

 • 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep/artikel 37 en de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben van minstens 13.993,78 euro.

 • 1.500 euro voor zelfstandigen in bijberoep/gepensioneerden die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro én als
  loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. (voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.)

Hoe vraag ik deze premie aan?

Dit kan enkel online aangevraagd worden via Vlaio. Je dient aan te melden met jouw elektronische identiteitskaart (e-ID) of via een andere aanmeldsleutel. Indien je geen eID-kaartlezer hebt kan je dit ook via de ‘Itsme’-app doen. Dan dien je eerst een ‘Itsme’-account aan te maken via jouw bank (enkel voor Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC ) en volgende stappen te volgen: https://www.itsme.be/get-started/bank

Na aanmelding, kan je je aanvraag starten en dien je een beperkt aantal schermen te doorlopen. (zie ook deze handleiding)

De aanvraag is heel eenvoudig. Mocht je hierbij toch nog vragen hebben, kan je gerust contact opnemen met ons kantoor.

Start hier je aanvraag

·     Wanneer aanvragen?

Je hebt tijd tot en met eind augustus 2020 om je aanvraag in te dienen.

 

Aanvullende compensatiepremie:

  

Voor wie?

Voor de ondernemers en winkels die heropenen maar die door de coronabeperkingen te kampen hebben met een fors verlaagde omzet, kan de Corona ondersteuningspremie aangevraagd worden.

De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

 • Kwam je in aanmerking komen voor de corona hinderpremie wegens verplichte sluiting van je fysieke locatie?
  Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de maand die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting. Hier kan je een overzicht vinden over welke maand het voor jou precies gaat.
 • Kwam je in aanmerking voor de corona compensatiepremie?
  Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 kunnen aantonen. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.

Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

Hoeveel?

De éénmalige compensatiepremie bedraagt 2.000 euro.
Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van 1.000 euro.

Hoe vraag ik deze premie aan?

Dit kan binnenkort online aangevraagd worden via Vlaio. Na aanmelding, kan je je aanvraag starten en dien je een beperkt aantal schermen te doorlopen. (zie ook deze handleiding)

De aanvraag is heel eenvoudig. Mocht je hierbij toch nog vragen hebben, kan je gerust contact opnemen met ons kantoor.

Start hier je aanvraag.

Wanneer aanvragen?

Je hebt tijd tot en met 15 augustus 2020 om je aanvraag in te dienen.

 

Tijdelijke werkloosheid:

·      Wat?

Je kan beroep doen op tijdelijke werkloosheid indien je jouw werknemers tijdelijk niet meer kan tewerkstellen door het Coronavirus (omwille van daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen ...). Deze maatregel is verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Voor sectoren in moeilijkheden is er zelfs een verlenging van de tijdelijke werkloosheid voorzien tot 31 december 2020.

·      Voor wie?

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Hoeveel?

De uitkeringen voor de werknemers werden opgetrokken van 65% naar 70% van het brutoloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand). De regering heeft bovendien beslist dat daar per dag 5,63 euro bijkomt, wat neerkomt op zowat 150 euro per maand.

Als zelfstandige in bijberoep mag je de zelfstandige activiteit uitzonderlijk tot 30 juni 2020 cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wie zijn bijberoep al uitoefende vóór hij op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, moet zijn bijberoep dus niet aangeven bij de RVA.

Hoe aanvragen?

Er is een sterk vereenvoudigde procedure. Je hoeft als werkgever geen enkele actie meer te ondernemen, behalve één: je gebruikt bij het doorgeven van de loonberekening de juiste looncodes voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vraag indien na bij jouw sociaal secretariaat wat deze precies zijn.

Dit betekent dus dat je géén elektronische aangifte tijdelijke werkloosheid meer moet doen en dat je géén controlekaarten meer moet afgeven.

corona - ouderschapsverlof zelfstandigen:

Wat?

Kom je noch voor het overbruggingsrecht noch voor de relance-uitkering in aanmerking? Het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen is dan mogelijk een optie waar jij een beroep op kan doen.

Deze uitkering is voor zelfstandigen die niet kunnen genieten van het overbruggingsrecht voor mei t.e.m. september en die hun activiteiten hebben hervat of voortgezet, maar die gedurende één of meerdere maanden de uitoefening van hun zelfstandige activiteit verminderd zien vanwege de zorg die zij door de Coronacrisis aan hun kind(eren) moeten geven. Voor verdere info kan je hier terecht.

Het gaat om kinderen jonger dan 12 jaar (de uitkering kan echter nog toegekend worden als het kind zijn 12de verjaardag heeft in 2020).

Voor wie?

De zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige.

Bijberoep en gepensioneerde met inkomen 2017 > 13.993,78 euro.

Indien inkomen 2017  < 13.993,78 euro, dan mogelijks retroactief recht op basis van inkomsten 2020.

Hoeveel?

Deze zelfstandigen hebben recht op een maandelijkse uitkering van:

532,24 euro voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking

875,00 euro voor éénoudergezinnen

Het Corona ouderschapsverlof kan je NIET combineren met het Corona overbruggingsrecht. Indien je deze uitkering krijgt, heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen voor het Corona ouderschapsverlof.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag kan je doen via jouw sociaal verzekeringsfonds:

De aanvraag dient vóór 30 september 2020 te gebeuren.

 

Betalingsuitstel sociale bijdragen:

Wat?

Je kan indien nodig ook betalingsuitstel aanvragen voor de sociale bijdragen van volgende periodes:

 • Voor het 1ste kwartaal van 2020. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 31 maart 2021.

 • Voor het 2de kwartaal van 2020, dat je dan moet betalen vóór 30 juni 2021.

Ø    Voor een regularisatiebericht, een herberekening van je sociale bijdragen, die je moet betalen voor 31 maart 2020. Ook voor de regularisatieberichten gaat het over één jaar uitstel van betaling.

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Voor wie?

Iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten, kan betalingsuitstel vragen. Ook als je in bijberoep bent aangesloten kan je dus uitstel aanvragen.

Hoe aanvragen?

Ø    Wat dien je aan te vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds:

Je dient je aanvraag in vóór 15 juni 2020.

Opgelet: indien je met een domiciliëring werkt dien je deze voorlopig ook stop te zetten.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen:

·      Wat?

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.

·      Voor wie?

Iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten, kan een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen vragen. Ook als je in bijberoep bent aangesloten kan je dus vermindering aanvragen.

Opgelet: zorg zeker dat je definitieve jaarinkomsten lager liggen dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes.

Hoe aanvragen?

Dit dien je aan te vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds:

Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’:

Wat?

Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020 aanvragen.

Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

Opgelet: Ons advies is om dit enkel aan te vragen indien het echt niet anders kan. Krijg je vrijstelling, dan blijf je in orde met de kinderbijslag en met je ziekteverzekering, maar je verliest wel je pensioenrechten voor deze kwartalen. Ook je VAPZ-bijdragen voor 2020 zullen niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen bij het RSVZ een vrijstelling aanvragen.

Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je kan dit rechtstreeks online indienen bij de overheid. Aansluitend stuur je een mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be met de melding dat je dit hebt aangevraagd.

Bij je aanvraag moet je bewijzen uploaden. Een document waarin je verwijst naar de coronacrisis volstaat.

Fiscale maatregelen:

·      Verhoogde investeringsaftrek van 25 procent

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst.

Dit jaar lag de investeringsaftrek standaard op 8 procent. Voor investeringen in digitale activa bedroeg de aftrek 13,5 procent en voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen 20,5 procent.

Er werd op 10 juni een wetsontwerp goedgekeurd dat de investeringsaftrek algemeen wordt opgetrokken naar 25 procent. De investeringsaftrek van 25 procent geldt voor alle investeringen in nieuwe vaste, afschrijfbare activa die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020.

Diverse

      Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een  afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën.

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

o   Bedrijfsvoorheffing

o   Btw

o   Personenbelasting

o   Vennootschapsbelasting

o   Rechtspersonenbelasting

Voor deze schulden is er ook voorzien in een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en geldt er tevens een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Voor het afbetalingsplan dient er voor 31 december 2020 één aanvraag ingediend te worden per belastingschuld. Hiervoor werd er een eengemaakt formulier opgemaakt door de FOD: Aanvraagformulier afbetalingsplan

Ø    Daarnaast werden er nieuwe maatregelen getroffen in de vorm van een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van   
 bepaalde schulden.

Ø    Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Zie ook:

o   afbetalingsplannen - Vlaio

o   FOD Financiën

Tijdelijke verlaging van het BTW-tarief in de horeca:

Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 wordt het btw-tarief verlaagd naar 6 % op restaurant- en cateringdiensten.

Het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol kunnen hiervan niet genieten.

Ook het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…) komt hiervoor in aanmerking.

Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Wanneer je een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruikt, moet de programmering van het kassasysteem zo snel mogelijk worden aangepast. Meer info hierover op www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/aanpassing-btw-tarieven .

Het KB dat deze materie regelt moet nog worden gepubliceerd in het BS.

Meer informatie op financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca.

Diverse steunmaatregelen:

Steden en gemeenten:

In navolging van de federale beslissingen voorzien sommige steden en gemeenten ook extra steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.

Kijk zeker na op de website van jouw gemeente of iets voorzien is!

Bijvoorbeeld: