Energiecrisis: Welke steunmaatregelen zijn er?

energiecrisis2022

Na de Federale regering kwam nu ook de Vlaamse regering op de proppen met steunmaatregelen naar aanleiding van de energiecrisis. Hierbij een kort overzicht van de maatregelen waarvoor je mogelijks in aanmerking komt.

Op federaal niveau 

 • Korting op accijnzen en lagere btw

  Wat betreft accijnzen en btw, wordt een tijdelijke korting op de accijnzen voor gas en elektriciteit voor de maanden november en december toegekend. Hierbij wordt het accijnsniveau gereduceerd tot het strikte Europese minimum.

  Het btw-tarief voor gas en elektriciteit voor professionele contracten werd al gereduceerd tot 6%.

 • Overbruggingsrecht
  Na het corona-overbruggingsrecht is nu ook het energie-overbruggingsrecht een feit. Moet je omwille van de energiekosten je activiteit stopzetten (omdat het voortzetten van je zaak niet langer rendabel is), dan kan je een aanvraag indienen voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Hiertoe is wel vereist dat je beroepsactiviteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken of stopgezet wordt.

 • Sociale bijdragen en fiscale schulden: Uitstel (geen afstel!)

  Voor de betaling van de RSZ-bijdragen voor kwartaal 3 en 4 van 2022 en kwartaal 1 van 2023 zal uitstel kunnen worden bekomen in de vorm van een afbetalingsplan. Zelfstandigen zullen uitstel kunnen verkrijgen voor hun eigen RSVZ sociale bijdragen die ze verschuldigd zijn over kwartaal 4 van 2022. Uitstel is echter geen afstel!

  Ook voor fiscale schulden wordt er uitstel van betalingen verleend en wordt er soepel in afbetalingsplannen voorzien. Ook hier is uitstel geen afstel!

 • Tijdelijke werkloosheid energie
  Kan je aantonen dat de energiekost van je bedrijf minstens 3% van de toegevoegde waarde uitmaakt en verdubbelde je energie-factuur t.o.v. 2021, dan kan je als werkgever het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie” inroepen. Uw werknemers ontvangen dan 70% van hun brutoloon (wel geplafonneerd tot EUR 3.075) verhoogd met EUR 6,1 per dag.

 • Moratorium op faillissementen
  Een moratorium op faillissementen werd reeds in het leven geroepen tijdens de coronacrisis en wordt nu opnieuw ingevoerd voor bedrijven die dreigen failliet te gaan omwille van acties door energieleveranciers.
 • Investeringsaftrek

  Er komt een bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek met een grotere focus op duurzaamheid.

 • Fiscale vrijstelling voor regionale steunmaatregelen
  Regionale steunmaatregelen met betrekking tot de energiecrisis zullen vrijgesteld worden van (federale) belasting.

 • Uitbreiding van de scope van het Belgian Recovery Fund
  Een dik jaar geleden werd het Belgian Recovery Fund in het leven geroepen ter ondersteuning van de solvabiliteit van ondernemingen n.a.v. de Coronacrisis. Het toepassingsgebied van het Belgian Recovery Fund wordt nu uitgebreid tot bedrijven die omwille van de energiecrisis met solvabiliteitsproblemen te kampen krijgen.

Op Vlaams regionaal niveau

 • De Vlaamse energiesteun
  Ben je van een winstgevend een verlieslatend bedrijf geworden voornamelijk door de energieprijsstijgingen? Dan kom je in aanmerking voor steun ten belope van 25% van je meerkosten voor energie, met een relatief plafond van 80% van het operationeel verlies en een absoluut plafond van EUR 500.000. Voor sterk energie-intensieve sectoren kan de steun hoger oplopen. Om voor de steun in aanmerking te komen, mag je het jaar van de steun wel geen dividenden uitkeren en slechts beperkt gebruik maken van de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid.
 • De Vlaamse overbruggingslening
  Vlaio bood al een overbruggingslening aan voor bedrijven met liquiditeitsnoden naar aanleiding van de covid-en de Oekraïnecrisis. Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid naar aanleiding van de energiecrisis. Concreet kan je een voordelige lening (1,5% interest) verkrijgen tot maximaal EUR 200.000 (kleine onderneming) of maximaal EUR 400.000 (middelgrote ondernemingen).
 
Wens je meer informatie?
Contacteer dan Xavier Pattyn via xavier.pattyn@bofisc.be of 051 74 88 53