Formaliteiten inzake verenigingswerk: verduidelijkingen

Wanneer een organisatie een beroep doet op een verenigingswerker, moeten bepaalde formaliteiten worden nageleefd. Er moet een overeenkomst verenigingswerk worden gesloten en een voorafgaande aangifte gebeuren. Twee koninklijke besluiten geven hierbij verduidelijkingen.

Overeenkomst verenigingswerk

De standaardmodelovereenkomst is vastgelegd in het koninklijk besluit van 15 oktober 2018 dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2018.

Concreet moeten de organisatie en de verenigingswerker uiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang van het verenigingswerk een schriftelijke overeenkomst sluiten die de volgende vermeldingen bevat:

 • de identiteit van de partijen
 • de algemene beschrijving van de activiteiten
 • de duur van de overeenkomst (max. 1 jaar)
 • de plaats van het verenigingswerk
 • de vergoeding (voor 2018, max. 6.130 EUR/jaar en max. 510,83 EUR/maand)
 • de verzekeringen;
 • enz.

Het model dat moet worden gebruikt is eveneens beschikbaar op www.bijklussen.be.

voorafgaande afgifte

Er is nog een ander koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2018 m.b.t. de voorafgaande aangifte die moet gebeuren vóór het verenigingswerk of de occasionele dienst van burger aan burger plaatsvindt. Bepaalde punten werden hierin verduidelijkt.

 • de aangifte moet gebeuren op de website www.bijklussen.be
 • deze aangifte moet gebeuren voorafgaand aan het ogenblik waarop de verenigingswerker of de occasionele dienstverlener zijn prestaties aanvangt
 • een aangifte voorafgaand aan het verenigingswerk kan nog worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag waarop de aangifte betrekking heeft of het einde van de daag waarop de prestaties aanvangen. Indien de prestatie vroeger eindigt dan voorzien, dan kan deze nog worden aangepast tot het einde van de kalenderdag waarop de prestatie werd beëindigd.
 • een aangifte voorafgaand aan de occasionele dienst van burger aan burger kan gewijzigd worden tot het einde van de kalenderdag waarop de aangifte betrekking heeft
 • een aangifte (zowel voor verenigingswerk als voor occasionele diensten van burger aan burger) kan uiterlijk worden geannuleerd op het einde van de kalenderdag waarop ze betrekking heeft indien de voorziene prestaties niet zijn verricht
 • eenmaal de aangifte is gebeurd, krijgt de aangever (de werkgever voor verenigingswerk of de burger voor occasionele diensten van burger aan burger) van de RSZ een kennisgeving met een code voor "bijklussen"
 • via de applicatie van de RSZ (www.bijklussen.be) kunnen de betrokken personen (werkgever, verenigingswerker, burger) het maand- en jaarbedrag van de diverse vergoedingen raadplegen die de verenigingswerker/burger gedurende het kalenderjaar heeft ontvangen.

 

Bron: Partena