Hulp aan zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in de horecasector

Indien u als zelfstandige actief bent in de horecasector en u moeilijkheden ondervindt, kan u uw sociaal verzekeringsfonds uitstel van betaling van uw voorlopige sociale bijdragen vragen voor het eerste kwartaal van 2019. Als u van deze maatregel gebruik wilt maken, moet u met geloofwaardige bewijsstukken aantonen dat u problemen heeft om uw sociale bijdragen te betalen.

Voor het uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2019 moet de aanvraag ten laatste ingediend worden op 20 maart 2019. Deze bijdrage moet betaald zijn vóór 31 maart 2020.

Uw aanvraag moet uw naam, voornaam en woonplaats, de naam en de zetel van uw bedrijf en uw ondernemingsnummer bevatten.

Deze maatregel is niet van toepassing voor reeds betaalde sociale bijdragen.

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald worden binnen de verlengde termijn. Een automatische kwijtschelding van de verhogingen wordt u toegekend.

Bij niet-betaling van de bijdragen binnen deze verlengde termijn, zal het sociaal verzekeringsfonds verhogingen moeten aanrekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen moeten worden teruggevorderd.

 

Bron: nsz