Nieuws & verhalen 20/06/2024

Register voor werkende vennoten en helpers vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zullen ondernemingen die werkzaam zijn in de onroerende sector (bv. bouwsector, schoonmaaksector) verplicht zijn om via een register informatie over hun werkende vennoten of helpers te delen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna: “KBO”). Mogelijks worden de sectoren later nog uitgebreid, doch daarover bestaat nog geen uitsluitsel.

Christin hume Hcfwew744z4 unsplash

Vermijd misbruik

De bedoeling van dit register is om misbruik van het sociaal statuut van zelfstandigen tegen te gaan en dus de strijd tegen sociale fraude op te drijven. De wetgever wil immers vermijden dat het statuut van werkende vennoten of helpers wordt misbruikt voor het uitoefenen van arbeidsprestaties. Dergelijk misbruik brengt volgens de wetgever eerlijke concurrentie in het gedrang, aangezien de werkende vennoten of helpers beschouwd worden als zelfstandigen, terwijl ze eigenlijk onder de sociale zekerheid voor werknemers moeten vallen als ze arbeidsprestaties leveren.

Werkende vennoten

Werkende vennoten zijn vennoten die minstens één aandeel in een vennootschap (onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners) hebben. Deze vennoten zijn geen loontrekkende binnen de vennootschap, maar oefenen wel een effectieve activiteit uit binnen de vennootschap. Helpers zijn personen die een zelfstandige met een eenmanszaak ondersteunen, zonder dat zij een arbeidsovereenkomst hebben. Sommige helpers moeten echter niet worden aangegeven (meewerkende echtgenoten, helpers voor één januari van het jaar waarin ze twintig jaar worden tenzij ze voor die datum getrouwd zijn, toevallige helpers van wie het werk niet regelmatig is en minder dan negentig dagen per jaar duurt, student-helpers die kinderbijslag krijgen).

Door de ministerraad werd onder andere een ontwerp van Koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet dat geregistreerde entiteiten in voormelde sectoren rechtstreeks via My Enterprise gegevens over hun werkende vennoten en helpers zullen kunnen invoeren. Dit register treedt in werking op 1 juli 2024. Personen die een entiteit (onderneming) vertegenwoordigen, hebben automatisch toegang tot My Enterprise. Dit register bevat de identificatiegegevens van werkende vennoten en helpers, alsook de begin- en einddatum van de activiteit. De melding moet gebeuren voordat ze effectief aan het werk gaan en bij stopzetting uiterlijk vijftien dagen na einde. Bij wijziging of stopzetting moeten deze gegevens dus ook aangepast worden.

Sancties

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zal controle uitoefenen op deze verplichting. De onderneming kan een (administratieve) geldboete van € 500,00 - €4.000 per inbreuk krijgen. Daarnaast loopt een bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap ook het risico op hoofdelijke aansprakelijkheid ter betaling van deze geldboete.

Vragen?

Voor verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren: tax-legal@bofisc.be of telefonisch via 051 74 88 53