Transitiepremie voor starters in hoofdberoep

Op 15 maart 2018 trad de Vlaamse Transitiepremie in werking. Deze nieuwe transitiepremie is bedoeld ter ondersteuning voor inactieve 45-plussers die de stap willen zetten naar een zelfstandige activiteit. Indien u voldoet aan de voorwaarden kan u gedurende maximaal 24 maanden genieten van een maandelijkse premie.

Wie komt in aanmerking voor deze premie? Wat zijn de voorwaarden?

 • hij/zij is gestart als zelfstandige in hoofdberoep na 14 maart 2018, is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en beschikt over een ondernemingsnummer.
 • De aansluiting van de zelfstandige activiteit blijft in hoofdberoep gedurende de hele periode van de toekenning van de transitiepremie.
 • hij/zij heeft met succes een prestarterstraject afgerond. Dit verplicht begeleidingstraject van minstens 6 weken leert de zelfstandige onder andere hoe een ondernemings- en financieel plan wordt opgesteld.
 • Het starten van de zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden nadat het prestarterstraject is afgerond en uiterlijk in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de toekenning van de transitiepremie ingaat.
 • De onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend.
 • De aanvrager is/wordt minstens 45 jaar oud en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep.
 • De aanvrager is ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende.
 • hij/zij is uitkeringsgerechtigd op de dag vóór de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Volgende uitkeringen komen in aanmerking:

 • Werkloosheidsuitkeringen (volledig werkloos).
 • Een leefloon genieten, als rechthebbende op maatschappelijke integratie.
 • Financiële steun genieten, als rechthebbende op maatschappelijk hulp.
 • als erkend arbeidsongeschikte de toelating hebben gekregen van de adviserende arts van uw ziekenfonds om het werk te hervatten.
 • Uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht.

 

Het speelt geen rol of de starter een eenmanszaak opricht, of als zelfstandige in een vennootschapsvorm werkt: een vennootschap overneemt, instapt in bestaande vennootschap als zaakvoerder, bestuurder, vennoot, ...
Een helper van een zelfstandige valt niet onder de definitie van 'zelfstandige in hoofdberoep' en komt bijgevolg niet in aanmerking voor de Transitiepremie.


In bepaalde gevallen kan de starter geen aanspraak maken op de premie:

 • De Transitiepremie mag niet gecumuleerd worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.
 • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met als doel het verkrijgen van de transitiepremie.
 • De aanvrager van de transitiepremie verricht diensten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van de laatste werkgever bij wie de aanvrager in dienst was of van de groep waartoe de werkgever behoort.
   

Hoeveel bedraagt de premie?

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie, die voor maximaal 24 maanden wordt toegekend. De premie daalt naargelang de duur van het traject van 1.000 EUR tot 300 EUR per maand. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het eind van de maand volgend op de aanvraag van de premie.

Maanden €/maand
1-3 1000
4-6 900
7-9 800
10-12 700
13-15 600
16-18 500
19-21 400
22-24 300
 
De uitbetaling wordt stopgezet als hij/zij niet meer voldoet aan een of meerdere van de voorwaarden hierboven vermeld of als hij in de aanvraag onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt. Bijgevolg kunnen onrechtmatig verkregen transitiepremies teruggevorderd worden.
Bij ziekte of moederschapsuitkeringen wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.
 

Hoe deze premie aanvragen?

De starter kan de transitiepremie alleen online aanvragen en wel binnen de 3 maanden na de start als zelfstandige in hoofdberoep. De ondernemer krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail en binnen de maand een formele ontvangstmelding. Als de aanvraag onvolledig is worden de ontbrekende gegevens opgevraagd. Indien het dossier drie maanden na de indiening van de aanvraag nog niet volledig is, vervalt de aanvraag.
Als het dossier volledig is, krijgt de ondernemer binnen de 30 dagen een beslissing en een overzicht van de betalingstijdstippen. Is de beslissing negatief, dan worden de motieven voor de niet-toekenning van de premie meegedeeld.
 
Men kan na het verstrijken van een periode van 6 jaar na de laatste uitbetaling van de transitiepremie een nieuwe transitiepremie aanvragen, indien alle voorwaarden op dat moment vervuld zijn.