Update! Coronavirus - belangrijke steunmaatregelen

coronavirus

Update! Coronavirus -  belangrijke steunmaatregelen                     

De laatste dagen zijn er heel wat wijzigingen en versoepelingen gebeurd. Daarom geven we hiermee graag een update van alle info die voor u interessant kan zijn. Er zijn van overheidswege namelijk een heel aantal economische maatregelen waarvan u gebruik kan maken.

Hou er rekening mee dat er constant nieuwe voorwaarden en maatregelen doorsijpelen, daarom werken we met diverse links zodat u via die kanalen op de hoogte kan worden gehouden!

We vragen u om de steunmaatregelen, die voor u van toepassing zijn, zoveel mogelijk zelf aan te vragen via de vermelde link.

Zo komt dit onmiddellijk en rechtstreeks bij de bevoegde dienst terecht. We vragen u wel om ons op de hoogte te houden van de acties die u rechtstreeks onderneemt of ondernomen hebt.

Mocht dit niet lukken kan u uiteraard contact opnemen met ons!

·        Overbruggingsrecht:

 

-          Wat?

Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge het coronavirus, kunnen een financiële uitkering ontvangen via hun sociaal verzekeringsfonds.

-          Voor wie?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep (éénmanszaken, werkende vennoten en bedrijfsleiders) en meewerkende echtgenoten, die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus, kunnen een financiële uitkering via het overbruggingsrecht ontvangen.

(Ook zij die na 1 januari 2020 startten, of vroeger zelfstandige in bijberoep waren of zelfstandigen die nog onbetaalde bijdragen hebben.)

De zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Als bedrijfsleider dient de bezoldiging (en eventuele VAA) niet stopgezet te worden om hier recht op te hebben.

 

Je hebt recht op een uitkering voor de maanden maart en april op voorwaarde dat je:

 

o   In de horeca werkt of in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting. Zie overzicht Vlaio.

 

Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is.

Voorbeeld: Een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt ook in aanmerking.

 

o   Ofwel wanneer je niet verplicht dient te sluiten maar door het coronavirus ‘vrijwillig’ je activiteiten minstens zeven opeenvolgende (kalender) dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).

Tijdens de onderbreking mogen enkel beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails. uitgevoerd worden.

-          Hoeveel?

 

Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast). Het begrip 'gezinslast' wordt hier gezien als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering.  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.

 

Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.

 

Deze inkomsten zijn belastbaar als vervangingsinkomen. Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen. Het vervangingsinkomen is niet onderworpen aan sociale bijdragen.

 

-          Hoe aanvragen?

Dit dien je aan te vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds:

o   Acerta: gebruik het online aanvraagformulier

o   Liantis: aanvraagformulier  

o   Xerius: gebruik het online aanvraagformulier (best via Chrome of Firefox)

 

-          Wanneer aanvragen?

Voor de maand maart dient de aanvraag ten laatste tegen 30/09 te gebeuren, voor april ten laatste tegen 31/12. Wanneer je jouw uitkering snel wenst te krijgen doe je dit best zo snel mogelijk.

 

·        Hinderpremie:

 

-          Wat?

 

De Vlaamse overheid voorziet een premie voor bedrijven met een fysieke inrichting (excl. afhaal) die verplicht volledig moeten sluiten.

 

Via ‘Vlaio’-website kan je verdere info en vragen terugvinden.

 

-          Voor wie?

 

Ondernemingen met een fysieke inrichting (bijvb. winkel, showroom,…) in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. Zie overzicht Vlaio.

 

Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend.

 

Deze premie is voor zelfstandigen in hoofdberoep en de zelfstandigen in hoofdberoep die vrijgesteld zijn van betaling van sociale bijdragen (om welke reden dan ook).

De zelfstandigen in bijberoep die bijdragen moeten betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep komen ook in aanmerking.

 

-          Hoeveel?

 

De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro.

 

Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Indien deze onderneming evenwel meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

 

Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

 

Deze premie is vrijgesteld van belastingen.

 

De hinderpremie mag aangevraagd worden in combinatie met het overbruggingsrecht.

 

--         Hoe aanvragen?

Dit kan enkel online aangevraagd worden via Vlaio. Vanaf vrijdag 27 maart staat de aanvraaglink open voor iedereen via www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Je dient aan te melden met jouw elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel. Indien je geen eID-kaartlezer hebt kan je dit ook via de ‘Itsme’-app doen. Dan dien je eerst een ‘Itsme’-account aan te maken via jouw bank (enkel voor Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC ) en volgende stappen te volgen: https://www.itsme.be/get-started/bank

Na aanmelding, kan je je aanvraag starten. Je doorloopt 4 schermen. De aanvraag is heel eenvoudig en kan je gerust zélf doen.

Start hier je aanvraag

--         Wanneer aanvragen?

Je hebt tijd tot en met 5 mei 2020 om je aanvraag in te dienen.

·        Tijdelijke werkloosheid:

 

-          Wat?

U kan beroep doen op tijdelijke werkloosheid indien u uw werknemers tijdelijk niet meer kan tewerkstellen door het Coronavirus (omwille van daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen ...). Deze maatregel werd ingeroepen tot 30 juni 2020.

-          Voor wie?

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

-          Hoeveel?

 

De uitkeringen voor de werknemers werden opgetrokken tot 30/6/2020 van 65% naar 70% van het brutoloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand). De regering heeft bovendien beslist dat daar per dag 5,63 euro bijkomt, wat neerkomt op zowat 150 euro per maand.

Als zelfstandige in bijberoep mag je de zelfstandige activiteit uitzonderlijk tot 30 juni 2020 cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wie zijn bijberoep al uitoefende vóór hij op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, moet zijn bijberoep dus niet aangeven bij de RVA.

-          Hoe aanvragen?

 

Er is een sterk vereenvoudigde procedure. Je hoeft als werkgever geen enkele actie meer te ondernemen, behalve één: je gebruikt bij het doorgeven van de loonberekening de juiste looncodes voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vraag indien na bij jouw sociaal secretariaat wat deze precies zijn.

 

Dit betekent dus dat je géén elektronische aangifte tijdelijke werkloosheid meer moet doen en dat je géén controlekaarten meer moet afgeven.

 

·        Betalingsuitstel sociale bijdragen:

 

-          Wat?

 

Je kan indien nodig ook betalingsuitstel aanvragen voor de sociale bijdragen van volgende periodes:

 

o   Voor het eerste kwartaal van 2020. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 31 maart 2021.

o   Voor het tweede kwartaal van 2020, dat je dan moet betalen voor 30 juni 2021.

o   Voor een regularisatiebericht, een herberekening van je sociale bijdragen, die je moet betalen voor 31 maart 2020. Ook voor de regularisatieberichten gaat het over één jaar uitstel van betaling.

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

-          Voor wie?

 

Iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten, kan betalingsuitstel vragen. Ook als je in bijberoep bent aangesloten kan je dus uitstel aanvragen.

 

-          Hoe aanvragen?

Dit dien je aan te vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds:

o   Acerta: gebruik het online aanvraagformulier

o   Liantis: per mail naar je persoonlijke klantenadviseur

o   Xerius: gebruik het online aanvraagformulier (best via Chrome of Firefox)

 

Je dient je aanvraag in vóór 15 juni 2020

 

Opgelet: indien je met een domiciliëring werkt dien je deze voorlopig ook stop te zetten.

 

·        Vermindering voorlopige sociale bijdragen:

 

-          Wat?

 

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.

 

-          Voor wie?

 

Iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten, kan een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen vragen. Ook als je in bijberoep bent aangesloten kan je dus vermindering aanvragen.

 

Opgelet: zorg zeker dat je definitieve jaarinkomsten lager liggen dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes.

 

-          Hoe aanvragen?

Dit dien je aan te vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds:

o   Acerta: via MyAcerta

o   Liantis: via My Liantis

o   Xerius: gebruik het online aanvraagformulier (best via Chrome of Firefox)

 

·        Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’:

 

-          Wat?

 

Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020 aanvragen.

 

Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

 

Opgelet: Ons advies is om dit enkel aan te vragen indien het echt niet anders kan. Krijg je vrijstelling, dan blijf je in orde met de kinderbijslag en met je ziekteverzekering, maar je verliest wel je pensioenrechten voor deze kwartalen. Ook je VAPZ-bijdragen voor 2020 zullen niet fiscaal aftrekbaar zijn.

 

-          Voor wie?

 

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen bij het RSVZ een vrijstelling aanvragen.

 

Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

 

-          Hoe aanvragen?

Je kan dit rechtstreeks online indienen bij de overheid. Aansluitend stuur je een mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be met de melding dat je dit hebt aangevraagd.

 

·        Fiscale maatregelen:

 

-          Wat?

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën.

Daarnaast werden er nieuwe maatregelen getroffen in de vorm van een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

 

Zie ook: Voka - afbetalingsplannen - Vlaio - afbetalingsplannen - FOD Financiën

 

-          Voor wie?

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.

 

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

o   Bedrijfsvoorheffing

o   Btw

o   Personenbelasting

o   Vennootschapsbelasting

o   Rechtspersonenbelasting

Voor deze schulden is er ook voorzien in een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en geldt er tevens een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

 

-          Hoe aanvragen?

Voor het afbetalingsplan dient er voor uiterlijk 30 juni van dit jaar een aanvraag ingediend te worden per belastingschuld. Hiervoor werd er een eengemaakt formulier opgemaakt door de FOD: Aanvraagformulier afbetalingsplan

 

·        Diverse steunmaatregelen:

 

-          Steden en gemeenten:

In navolging van de federale beslissingen voorzien sommige steden en gemeenten ook extra steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.

Kijk hier of er voor jouw gemeente iets voorzien is: Vlaio

Hierbij enkele voorbeelden:

·         Roeselare

·         Kortrijk

·         Brugge

 

-          Andere maatregelen:

Op Vlaio staat een overzicht van nog verdere steunmaatregelen zoals bijvb. de Crisiswaarborg.