Update energiecrisis: steunmaatregelen aan te vragen tegen 15 december 2022

 

Uitstel van betaling of een afbetalingsplan voor je sociale bijdragen van kwartaal 4/2022

Ben je als zelfstandige zwaar getroffen door de energiecrisis, dan heb je de mogelijkheid de betaling van de voorlopige sociale bijdragen van kwartaal 4/2022 met 1 jaar uit te stellen. De aanvraag hiertoe dient ten laatste op 15 december 2022 ingediend te worden via je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel is echter geen afstel. Daarom is er ook de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen met een looptijd van maximum 36 maanden voor de voorlopige sociale bijdragen van kwartaal 4/2022. Dergelijk afbetalingsplan dient ook voor 15 december 2022 aangevraagd te worden.

Vroeg je al uitstel aan voor je 4de kwartaal 2022, dan kan je alsnog tot 15 december 2023 een afbetalingsplan aanvragen, maar dat zal dan wel een maximum looptijd van 24 maand hebben.

In plaats van uitstel of een betalingsplan, kan je ook een vermindering van je voorlopige sociale bijdragen voor 2022 aanvragen, indien je 2022 inkomen lager blijkt te liggen dan dit van 2019 (ongeacht of dit te wijten is aan de energiecrisis of niet).

 

energiecrisis2022

 

Overbruggingslening omwille van acute liquiditeitsproblemen wegens de energiecrisis: aan te vragen bij Vlaio tegen 15 december 2022!

Vlaio bood al een overbruggingslening aan voor bedrijven met liquiditeitsnoden naar aanleiding van de corona-en de Oekraïnecrisis. Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid naar aanleiding van de energiecrisis. Concreet kan je een voordelige lening (1,5% interest) verkrijgen tot maximaal € 750.000 met een looptijd van 24 à 36 maanden. Aan te vragen tegen 15 december 2022 via Vlaio!

Hierna vind je een bondig overzicht van de maatregelen waarvoor je mogelijks in aanmerking komt:

Op FEDERAAL niveau:

  • Korting op accijnzen en lagere btw

Wat betreft accijnzen en btw, wordt een tijdelijke korting toegekend voor gas en elektriciteit voor de maanden november en december. Hierbij wordt het accijnsniveau gereduceerd tot het strikte Europese minimum.

Het btw-tarief voor gas en elektriciteit voor professionele contracten werd al gereduceerd tot 6%.

  • Overbruggingsrecht

Moet je omwille van de energiekosten je activiteit stopzetten (omdat het voortzetten van je zaak niet langer rendabel is), dan kan je een aanvraag indienen voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Hiertoe is wel vereist dat je beroepsactiviteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken of stopgezet wordt. Heb je je activiteiten stopgezet in kwartaal 4 /2022, dan dient je aanvraag ten laatste tegen 30 juni 2023 ingediend te zijn.

  • Uitstel, vrijstelling en betalingsplannen voor sociale bijdragen

In het kader van de energiecrisis kan je een "bijzonder" minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor de betaling van de RSZ- bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2022, het eerste kwartaal 2023 en de RSZ verschuldigd over de jaarlijkse vakantie van 2023.

Zelfstandigen zullen uitstel of een afbetalingsplan kunnen verkrijgen voor hun eigen RSVZ sociale bijdragen die ze verschuldigd zijn over kwartaal 4 van 2022. Uitstel is echter geen afstel! Hou er ook rekening mee dat je VAPZ-bijdrage in principe niet-aftrekbaar wordt indien je per 31.12.2022 nog openstaande RSVZ-schulden hebt, ondanks een tijdig aangevraagd uitstel.

Voor kwartaal 4/2022 kan je ook een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling aanvragen, en dit ten laatste tegen 31 december 2023, waarbij je de impact van de energiecrisis op je activiteit moet aantonen. Vergeet niet dat een vrijgesteld kwartaal niet meetelt voor je pensioenopbouw!

  • Tijdelijke werkloosheid energie

Kan je aantonen dat de energiekost van je bedrijf minstens 3% van de toegevoegde waarde uitmaakt en verdubbelde je energie-factuur t.o.v. 2021, dan kan je als werkgever het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie” inroepen. Uw werknemers ontvangen dan 70% van hun brutoloon (wel geplafonneerd tot € 3.075,04) verhoogd met € 6,22 per dag.

  • Moratorium op faillissementen

Een moratorium op faillissementen werd reeds in het leven geroepen tijdens de Coronacrisis en wordt nu opnieuw ingevoerd voor bedrijven die dreigen failliet te gaan omwille van acties door energieleveranciers.

  • Fiscale vrijstelling voor regionale steunmaatregelen

Regionale steunmaatregelen met betrekking tot de energiecrisis zullen vrijgesteld worden van (federale) belasting.

  • Uitbreiding van de scope van het Belgian Recovery Fund

Een dik jaar geleden werd het Belgian Recovery Fund in het leven geroepen ter ondersteuning van de solvabiliteit van ondernemingen naar aanleiding van de Coronacrisis.

Het Belgian Recovery Fund zal nu ook achtergestelde en/of converteerbare leningen kunnen verstrekken aan Belgische ondernemingen die financieel gezond waren vóór de Russische inval in Oekraïne, maar de afgelopen maanden geconfronteerd werden met een daling van hun eigen vermogen als gevolg van stijgende energieprijzen en een toenemend risico op tekorten.

Op Vlaams regionaal niveau:

  • De Vlaamse energiesteun

Ben je van een winstgevend een verlieslatend bedrijf geworden voornamelijk door de energieprijsstijgingen? Dan kom je in aanmerking voor steun ten belope van 25% van je meerkosten voor energie, met een relatief plafond van 80% van het operationeel verlies en een absoluut plafond van EUR 500.000. Voor sterk energie-intensieve sectoren kan de steun hoger oplopen. Om voor de steun in aanmerking te komen, mag je het jaar van de steun wel geen dividenden uitkeren en slechts beperkt gebruik maken van de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid.

  • De Vlaamse overbruggingslening

Vlaio bood al een overbruggingslening aan voor bedrijven met liquiditeitsnoden naar aanleiding van de corona-en de Oekraïnecrisis. Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid naar aanleiding van de energiecrisis. Concreet kan je een voordelige lening (1,5% interest) verkrijgen tot maximaal € 750.000 met een looptijd van 24 à 36 maanden. Aan te vragen tegen 15 december 2022 via Vlaio!

 

Steunmaatregelen-energiecrisis

 

Meer info?

Voor meer informatie kan je terecht bij onze collega's van Tax & Legal: tax-legal@bofisc.be