Wijziging ouderschapsverlof en verlof om medische bijstand

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 5 mei 2019 is van toepassing op de schriftelijke kennisgevingen die de werknemer bij zijn werkgever indient vanaf 01.06.2019. De uitkeringsaanvraag bij de RVA moet ingediend worden tijdens dezelfde termijn als de andere vormen van ouderschapsverlof (en ten vroegste op 1 juni 2019).

1/10 ouderschapsverlof

De werknemer die voltijds werkt, heeft de mogelijkheid om gedurende een periode van 40 maanden zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/10, mits akkoord van de werkgever. Die periode kan worden opgesplitst in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

Bij een wijziging van opnamevorm geldt het principe: 1 maand voltijds ouderschapsverlof = 2 maanden 1/2 ouderschapsverlof = 5 maanden 1/5 ouderschapsverlof = 10 maanden 1/10 ouderschapsverlof.

Door de onderbreking met 1/10 kan de werknemer bijvoorbeeld zijn voltijdse prestatie verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week.

Voor de werknemers jonger dan 50 jaar is het maandelijkse nettobedrag van de onderbrekingsuitkering 58,67 EUR of 108,85 EUR (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer). Voor de werknemers van 50 jaar of ouder is het bedrag 88 EUR of 108,82 EUR (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer).

Flexibele opname van het ouderschapsverlof

De werknemer heeft voortaan de mogelijkheid om het voltijds en halftijds ouderschapsverlof, mits akkoord van de werkgever, voor kortere periodes op te nemen.

Voltijds ouderschapsverlof kan in periodes van een week of een veelvoud ervan worden genomen. Bij een opsplitsing in weken moet rekening worden gehouden met het principe dat 4 maanden volledige schorsing gelijk is aan 16 weken volledige schorsing.

Wanneer bij een flexibele opname in weken het resterend gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heeft de werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Halftijds ouderschapsverlof in periodes van een maand of een veelvoud ervan.

Flexibele opname van het voltijds verlof voor medische bijstand

De werknemer heeft voortaan de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand, mits akkoord van de werkgever, voor kortere periodes te nemen dan de minimumduur van één maand. Hij kan dat inkorten tot hetzij 1 week, hetzij 2 weken, hetzij 3 weken.

Wanneer het resterende gedeelte van de maximumperiode van voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan een maand, heeft de werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Online aanvraag

De online aanvraag is mogelijk vanaf 1 juni 2019. Werkgevers en werknemers wordt gevraagd de aanvraag elektronisch in te dienen via het online Dossier Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet op de website van de RVA.

 

Bron: nsz