Wordt jouw VAPZ-premie jaarlijks aangepast aan je referte-inkomen? De fiscus kijkt nauwlettender toe op de aftrekbaarheid van je VAPZ-premie!

Pensioenplan VAPZ

We stellen een verhoogde aandacht vast vanwege de fiscus op de aftrekbaarheid van VAPZ bijdragen die worden opgenomen in de aangifte personenbelasting.

Voorwaarden aftrekbaarheid

De VAPZ-premie dient te worden getoetst aan 2 grenzen alvorens het totaalbedrag integraal op te nemen in de aangifte personenbelasting.

De bijdragen voor de VAPZ worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden en voor zover de aangeslotene de verschuldigde bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen die tijdens het betrokken jaar opeisbaar zijn geworden, effectief en volledig tijdens datzelfde jaar heeft betaald. Je VAPZ-bijdrage is dus in principe niet aftrekbaar als er nog achterstallige sociale bijdragen openstaan. De logica wil namelijk dat je eerst je wettelijk verplichte sociale bijdragen betaalt alvorens je aan extralegale pensioenopbouw doet natuurlijk.

De maximale bijdrage voor het gewoon en het sociaal VAPZ voor inkomstenjaar 2021 bestaat uit twee grenzen:

1) een absolute grens: EUR 3.302,77 voor het gewoon VAPZ en EUR 3.800,01 voor het sociaal VAPZ

2) een relatieve grens: 8,17% (gewoon VAPZ) en 9,40% (sociaal VAPZ) van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug (= inkomsten van 2018) waarop de (voorlopige) sociale zekerheidsbijdragen worden berekend.

Gevolg

We stellen vast dat de fiscus sinds kort veel meer aandacht besteedt aan het al dan niet respecteren van deze grenzen en niet louter het bedrag aanvaardt dat op het fiscale attest wordt vermeld.

Alles wat boven de maximale grens werd betaald aan VAPZ-premie wordt namelijk als niet-aftrekbaar beschouwd en mag in principe niet worden opgenomen in de aangifte personenbelasting.

Actie

We stellen in de praktijk vast dat de gestorte VAPZ-premies bij vele klanten ongewijzigd blijven van jaar tot jaar, terwijl die wel elk jaar moeten getoetst worden aan het (geherwaardeerd) referte-inkomen waarop je sociale bijdragen worden berekend.

In principe vraagt jouw verzekeringsmaatschappij of je verzekeringsmakelaar elk jaar een bevestiging van je (geherwaardeerd) referte-inkomen. Dit referte-inkomen kan worden geraadpleegd op de kwartaalafrekeningen van het sociaal verzekeringsfonds. In functie van die informatie berekent de maatschappij dan de maximale VAPZ-premie (of past de VAPZ-premie aan in functie van die informatie).

Indien het referte-inkomen niet wordt doorgegeven zodat de VAPZ-premie kan worden herbekeken, bestaat dus de kans dat je een te hoge premie betaalt met als gevolg dat een deel fiscaal niet aftrekbaar is. Je loopt ook het risico dat je VAPZ-premie te laag is waardoor je een mooie fiscale opportuniteit laat liggen.

Zorg er dus zeker voor dat je VAPZ-premie jaarlijks de nodige update ondergaat!