Nieuws & verhalen 01/09/2023

Onbetaalde facturen van particuliere klanten? Dit verandert er op 1 september 2023

Klanten die hun facturen niet betalen, zorgen niet alleen voor heel wat extra administratief werk, ze kunnen ook een bedreiging vormen voor je cashflow. Een stipte opvolging van de betalingen is dan ook een must. Vanaf 1 september 2023 verandert er een en ander voor de algemene voorwaarden en ingebrekestellingen voor particuliere wanbetalers (je B2C contacten dus). In je handelsrelaties met andere ondernemingen (je B2B-contacten dus) verandert er op dit moment niets. We lijsten de belangrijkste wijzigingen even op.

Invoice

Overgangsperiode

De nieuwe wetgeving die op 1 september in werking treedt, is van toepassing op alle nieuwe achterstallige en onbetaalde schulden van een consument ten aanzien van een onderneming (B2C), ongeacht de grootte of de sector. Er geldt een overgangsperiode voor lopende overeenkomsten tot 1 december 2023.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden / wijzigingen?

Voor een eerste herinnering mogen er geen kosten meer worden aangerekend. Dit wordt gekoppeld aan een wachtperiode van 14 dagen. In die wachtperiode mogen er dus nog geen kosten of interesten aangerekend worden en mag de consument de schuld nog betwisten. De herinnering moet onder andere ook informatie bevatten over de bijkomende kosten die zullen aangerekend worden indien de particuliere klant niet binnen die wachtperiode betaalt.

Voor de kosten van een bijkomende herinnering mag er maximaal 7,50 EUR aangerekend worden.

Beslis je als onderneming om met een derde samen te werken voor de inning van deze onbetaalde schulden (bv. een incassobureau of advocatenkantoor), dan moet deze derde verplicht een formele ingebrekestelling sturen, met opnieuw een wachtperiode van 14 dagen. Stel dat jouw bedrijf zelf geen eerste herinnering heeft gestuurd, dan moet de derde die je aangesteld hebt dit eerst nog doen, alvorens de formele ingebrekestelling te versturen.

Schadebedingen en interesten worden beperkt als volgt:

Verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de interesten zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij forfaitaire schadevergoedingen wordt een trapsgewijs systeem ingevoerd:

Schulden < 150 EUR: schadebeding van maximaal 20 EUR;

Schulden tussen 150,01 EUR en 500 EUR: schadebeding van maximaal 30 EUR + 10% op de schijf boven de 150 EUR;

Schulden > 500 EUR: schadebeding van maximaal 65 EUR + 5% op de schijf boven de 500 EUR, zonder dat dit meer dan 2.000 EUR mag bedragen.

Zijn je algemene voorwaarden nog wettelijk?

Met deze nieuwe wet is het belangrijk je algemene voorwaarden nog eens na te kijken. Clausules die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe wet zijn verboden en kunnen dus niet worden toegepast.

Daarnaast moet je de consument erop wijzen dat hij ook een afbetalingsplan kan aanvragen en het recht heeft om een schuld te betwisten. Dit is wel enkel verplicht voor de derde (incassokantoor…) die invordert en dus niet voor de onderneming zelf. Als ondernemer voor wie een schuld wordt ingevorderd, ben je niet verplicht om betalingsfaciliteiten aan de consument toe te staan.

Sancties & controle

De wet voorziet ook strenge sancties op de niet-naleving van de wet. De geldboete kan oplopen van 26 EUR tot 10.000 EUR of tot 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan het opleggen van de geldboete als dit een hoger bedrag vertegenwoordigt. Ook een controle door de economische inspectie behoort tot de mogelijkheden.

Tijd voor actie

Gezien de ernst van de voorziene sancties en het risico dat niet aangepaste algemene voorwaarden niet mogen worden toegepast, kunnen we je alleen maar aanbevelen jouw algemene voorwaarden te (laten) screenen en aanpassen.

Je kan daarvoor terecht bij onze collega's van Tax&Legal.

Contacteer hen vandaag nog via tax-legal@bofisc.be of via 051 74 88 53.