Afschaffing bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 is het attest basiskennis bedrijfsbeheer niet langer verplicht. Wie zijn domicilie of het adres van zijn maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest heeft, zal vanaf dan geen basiskennis bedrijfsbeheer meer moeten bewijzen om zijn onderneming te kunnen starten.

Opgelet: deze 'afschaffing' geldt enkel voor starters met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest. Voor het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft alles bij het oude.

Wat betekent dit voor startende en gevestigde zelfstandigen?

Dit heeft uiteraard gevolgen voor starters maar ook voor heel wat bestaande ondernemingen. Wie op heden de basiskennis bedrijfsbeheer laat bewijzen door een aangestelde, kan die nu al laten schrappen in de KBO en toch nog wettelijk in orde zijn.
Een onderneming beschikt bij het schrappen van een aangestelde immers steeds over een termijn van 6 maanden om zijn ondernemersvaardigheden opnieuw te bewijzen.

Wat zijn de voordelen voor de hoofdzelfstandige?

 • Heb je een eenmanszaak, dan ben je niet meer afhankelijk van uw echtgeno(o)t(e), partner, familielid of zelfs een werknemer om het dagelijks bestuur van uw onderneming uit te oefenen. Liep de relatie met uw partner spaak, of vraagt die helper plots om als aangestelde geschrapt te worden, dan hoeft dit niet langer een probleem of een punt van discussie te zijn.
 • Heb je een vennootschap, dan moet je niet langer iemand tot zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, werkend vennoot of directeur benoemen om zo de basiskennis van bedrijfsbeheer te kunnen bewijzen.
 • Bovendien vermijdt u door de schrapping van deze aangestelde ook het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor de openstaande sociale bijdragen van deze aangestelde. Als hoofdzelfstandige bent u solidair aansprakelijk voor de onbetaalde bijdragen van uw helper, óók voor de bijdragen die de helper eventueel uit hoofde van zijn eigen onderneming moet betalen!
 • Bij vennootschappen geldt dezelfde regel: de vennootschap is steeds aansprakelijk voor alle onbetaalde bijdragen van haar mandatarissen en werkende vennoten, ook voor deze die voortvloeien uit eventuele andere activiteiten. Heeft u dus bijvoorbeeld iemand tot zaakvoerder benoemd omdat die persoon de basiskennis bedrijfsbeheer voor uw vennootschap kon bewijzen, en wil u dit risico niet langer lopen, dan kan u zijn/haar mandaat, indien gewenst, beëindigen en hem/haar als aangestelde in de KBO laten schrappen.

  Opgelet: de hoofdzelfstandige/vennootschap blijft wel hoofdelijk aansprakelijk voor de onbetaalde sociale bijdragen van de helper/mandataris/werkend vennoot voor de periodes waarin hij/zij nog aangestelde/mandataris/werkend vennoot was.

wat zijn de voordelen voor de aangestelde?

 • In een eenmanszaak
  Als aangestelde voor bedrijfsbeheer ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onderneming. Bovendien wordt dit op sociaalrechtelijk vlak ook als een zelfstandige activiteit beschouwd, waardoor die zich misschien, louter en alleen om als aangestelde voor iemand te kunnen optreden, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als helper. Zolang de aangestelde zelf minstens halftijds aan het werk is, heeft dit geen belangrijke implicaties. Ontvangt hij voor zijn activiteit als aangestelde geen (of een erg lage) vergoeding, dan zal hij voor die bijkomende zelfstandige activiteit immers geen sociale bijdragen moeten betalen.

  Wordt hij echter werkloos en geniet hij van een uitkering, dan komt de kat op de koord. Wie reeds van een uitkering geniet en een familielid wenst te helpen door in te staan voor bedrijfsbeheer, kan hierdoor in sommige gevallen zijn uitkering verliezen. Werkt u minstens halftijds, sluit u als helper aan in bijberoep om als aangestelde voor bedrijfsbeheer te kunnen optreden, en wordt u later werkloos, dan zal u, onder bepaalde voorwaarden geen uitkering kunnen krijgen. Met omschakeling naar hoofdberoep en dus verplichte betaling van de volle sociale bijdragen tot gevolg.
   
 • In een vennootschap?
  Bij vennootschappen gelden gelijkaardige regels voor de mandatarissen en werkende vennoten. Bovendien speelt daar nog een bijkomend risico: elke mandataris en werkend vennoot is persoonlijk gehouden voor de onbetaalde vennootschapsbijdragen. Werd je dus tot zaakvoerder aangesteld, en blijkt de vennootschap later in moeilijkheden te komen, dan kan u, zelfs als uw mandaat onbezoldigd is, persoonlijk worden aangesproken voor de onbetaalde vennootschapsbijdragen. En dan hebben we het nog niet gehad over de risico's die de gewone bestuurdersaansprakelijkheden met zich meebrengen. Zaakvoerder of bestuurder zijn, houdt immers veel meer in dan louter het bewijzen van de basiskennis van bedrijfsbeheer.

 

Redenen genoeg om de aangestelde in de KBO te laten schrappen.


We zetten ze nog even op een rijtje:

In een eenmanszaak:

 • geen afhankelijkheid van of extra druk op relatie of familiebanden
 • hoofdzelfstandige is niet langer aansprakelijk voor de onbetaalde sociale bijdragen van zijn aangestelde (enkel nog voor de periodes waarin hij/zij aangestelde was)
 • aangestelde loopt geen risico meer op aansprakelijkheid voor (toekomstig) slecht beheer van de onderneming
 • indien dit zijn/haar enige zelfstandige activiteit is: aangestelde kan aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds stopzetten en loopt dus geen daaruit volgend risico meer op verlies van eventuele (werkloosheids)uitkeringen of op hogere sociale bijdragen.

In een vennootschap:

 • vennootschap kan indien gewenst mandaat aangestelde beëindigen en is niet langer aansprakelijk voor zijn/haar onbetaalde sociale bijdragen (enkel nog voor de periodes waarin hij/zij mandataris was)
 • aangestelde kan indien gewenst zijn/haar ontslag geven en daarmee eventuele (bestuurders)aansprakelijkheid beperken en aansprakelijkheid voor (toekomstige) onbetaalde vennootschapsbijdragen beëindigen
 • indien dit zijn/haar enige zelfstandige activiteit is: aangestelde kan aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds stopzetten en loopt dus geen daaruit volgend risico meer op verlies van eventuele (werkloosheids)uitkeringen of op hogere sociale bijdragen.


Bron: Zenito