Turkije en Malta degraderen van vakantieparadijs naar belastingparadijs: wat zijn de gevolgen als een van die landen handelspartner is van jouw bedrijf?

Belastingparadijs

Sinds 1 januari 2010 zijn Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen verplicht jaarlijks melding te doen in hun aangifte vennootschapsbelasting van alle betalingen tijdens het belastbaar tijdperk met een totale waarde hoger dan 100.000 euro aan landen zonder of met een lage belasting of landen die niet voldoen aan de OESO-standaard voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen, de zogenaamde belastingparadijzen. Indien deze aangifteplicht niet wordt nageleefd dan legt de Belgische administratie een sanctie op door de betalingen als niet aftrekbaar te beschouwen.

De lijst van belastingparadijzen werd recentelijk uitgebreid met onder andere Turkije en Malta. Niet zozeer omwille van hun (lage) belastingtarief maar wel omdat die landen een onvoldoende krijgen op het vlak van de door de Belgische fiscus vereiste standaarden inzake uitwisseling van fiscale gegevens.

De datum van inwerkingtreding van de uitbreiding van de lijst van de belastingparadijzen is echter een bron van controverse. Alhoewel de Minister van Financiën in een antwoord op een Parlementaire Vraag had gesteld dat deze uitbreiding reeds van toepassing is vanaf aanslagjaar 2021, zou er toch een gedoogbeleid toegepast worden en de fiscus de verstrengde regels pas toepassen vanaf aanslagjaar 2022. De onduidelijke communicatie omtrent deze verstrengde regelgeving en het feit dat andere landen die evenmin voldoen aan de vereiste standaarden inzake uitwisseling van fiscale gegevens dan weer niet als belastingparadijs worden beschouwd liggen aan de oorsprong van het gedoogbeleid. Maar vanaf aanslagjaar 2022 zal de sanctie onverbiddelijk zijn: geen aangifte (via formulier 275 F) zal leiden tot administratieve boetes en een principiële niet-aftrekbaarheid van de betalingen!