Wanneer verjaart een factuur?

Vaak wordt de vraag gesteld wanneer een factuur nu eigenlijk verjaard is. Hoe zit de vork aan de steel?

Verjaring

Een schuldeiser dient op te letten dat zijn schuldenaars hun schulden tijdig aan hem betalen. Zoniet zou wel eens kunnen voorvallen dat de schuld in kwestie verjaard is. Verjaring betekent dat de schuldenaar na verloop van tijd (verjaringstermijn) bevrijd is van zijn betalingsplicht. Meer bepaald verliest de schuldeiser de rechtsvordering die hij tegen zijn schuldenaar had kunnen instellen wegens niet-betaling.

Deze verjaring dient uitdrukkelijk door de schuldenaar ingeroepen te worden voor de rechtbank. Zolang er geen gerechtelijke procedure loopt, kan de schuldeiser dus nog steeds de betaling trachten te bekomen van de schuldenaar.

Verjaringstermijnen

Schuldvorderingen tussen handelaars (B2B) verjaren na verloop van 10 jaar. Voor periodieke schulden, opeisbaar op een vaste periode ingevolge een overeenkomst, is deze verjaringstermijn tussen handelaars slechts 5 jaar. Voor levering van goederen aan consumenten (B2C) geldt er slechts een betalingstermijn van 1 jaar, in zoverre er geen schriftelijk bewijs van de overeenkomst werd opgemaakt. Bovendien gelden talrijke bijzondere verjaringstermijnen voor specifieke schulden en overeenkomsten. Zo verjaren interesten bijvoorbeeld na 5 jaar.

Misschien nog belangrijker dan de duur van de verjaringstermijn is te weten wanneer deze verjaringstermijn start. De regel stelt dat dit de dag van opeisbaarheid is. Maar let op: deze dag valt niet noodzakelijk samen met de dag waarop de factuur is opgemaakt. Diverse regelgeving bepaalt de startdatum van de verjaringstermijn van specifieke schulden en overeenkomsten. Het is raadzaam om steeds een expert te raadplegen die u kan helpen door de bomen het bos te zien.

Schorsing of stuiting van de verjaringstermijn

Bij een schorsing van de verjaringstermijn loopt de begonnen verjaringstermijn gewoon verder na het beëindigen van de schorsingsperiode. De periode vóór de schorsing wordt dus meegeteld om de totale verjaringstermijn te berekenen. Voorbeelden van schorsende situaties: minderjarigheid of onbekwaamheid van de schuldenaar.

Ingeval van stuiting van de verjaringstermijn begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen na de handeling die de stuiting teweeg bracht. Na de stuiting wordt dus opnieuw van nul geteld, zonder rekening te houden met de periode vóór de stuiting. Voorbeelden van stuitende handelingen: ingebrekestelling, dagvaarding voor de rechtbank, bevel tot betaling, beslag, gedeeltelijke betaling.

Het is dus van cruciaal belang voor de schuldeiser om op te volgen dat de verjaringstermijn tijdig gestuit wordt door bijvoorbeeld een ingebrekestelling of betalingsbevel.

Conclusie

De verjaring van schuldvorderingen/schulden is een complexe materie die best wordt opgevolgd door specialisten.

Bron: Cindy Dhondt - Advision bvba